Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravený vstupný portál

article preview

Už niekoľko rokov bol západný vstupný portál nášho Chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách v naozaj zlom stave. Preto sme sa spoločne rozhodli, že sa dáme do jeho rekonštrukcie. 
Vďaka podpore Minister-stva kultúry Slovenskej republiky sa nám v projekte Obnovme svoj dom podarilo získať 4 000 €. Ďal-ším prispievateľom sa stala naša obec, ktorá darovala 1 000 €. Zvyšok opravy sme zaplatili aj vďaka vašim darom, čo činilo ďalších 1 000 €. 
Práce realizovali zamest-nanci firmy Oblastného reštaura-tórskeho ateliéru z Levoče s hlavným majstrom p. Klimom. Práce trvali dva týždňe, počas ktorých sa podarilo kompletne vybrať a vstupný portál nahradiť novými dielcami.
Veľká vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu, na diele zveľa-ďovania chrámu chceme aj na-ďalej pracovať. Aby nielen naše duchovné chrámy vyzerali rovna-ko dobre, ale aby aj jeho chrám, ktorý je kultúrnou národnou pa-miatkou bol dôstojným príbyt-kom pre každého veriaceho člo-veka, ktorý tu prichádza Boha v modlitbe nachádzať.
Stavba bola realizovaná s finančnou podporou Minister-stva kultúry Slovenskej republiky, pod číslom zmluvy MK-3893/2017/1.1, za čo úprimne zo srdca ďakujeme. 
V neposlednom rade patrí poďakovanie Obecnému úradu Slovinky, ktorý vôbec nie je ľahostajný k   pamiatkam nachádzajúcim sa v našej obci.
No a veľká vďaka všetkým vám, veriacim našej farnosti, ktorí ste prispeli. Nech vám to všetkým milostivý Boh vynahradí svojim požehaním.
o. Tomáš, správca farnosti

 

Náhledy fotografií ze složky Vstupný portál